บอกอะไรก็ให้ทำตามนั้น

สมัยนี้พ่อแม่หลายคนชอบเข้าไปแทรกแซงและจัดการเรื่องทุกอย่างแทนลูก เพราะคิดว่าตัวเองมีความรู้กว้างขวาง มีประสบการณ์มากกว่า และเข้าใจว่าตัวเองหวังดีกับลูก พ่อแม่จะเตรียมการทุกอย่างโดยไม่เคยคิดจะขอความเห็นจากลูก ทำเหมือนกับเป็นความต้องการของลูก ลูกแค่มีหน้าที่ทำตาม ตอนนี้พ่อแม่บอกความคิดและความต้องการของพวกเขาก็มักจะพูดในทำนองว่า “ลูกจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ ลูกควรจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้” ถ้าลูกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ พ่อแม่จะพูดในทำนองออกคำสั่งว่า “บอกอะไรก็ทำตามนั้น ห้ามคิดอย่างอื่น” การทำแบบนี้จะทำให้เด็กไม่มีความคิดเป็นของตัวเองขาดการตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่ได้ใช้สมองคิด ไม่สามารถจัดการสิ่งต่างๆตามลำพัง ในที่สุดก็ส่งผลเสียต่อเด็กในเรื่องการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น และการพัฒนาตัวเอง

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะปลูกฝังให้ลูกรู้จักตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างไร

ให้สิทธิ์ลูกในการเลือกที่จะปฏิเสธ
การเลือกที่จะปฏิเสธก็เป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่ง เมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่อยากทำและทำไม่ได้ เด็กสามารถเลือกที่จะปฏิเสธได้ พ่อแม่ไม่ควรก้าวก่ายการติดสินใจของลูกมากเกินไป ไม่ควรตำหนิหรือเหน็บแนมลูกโดยไม่มีเหตุผล และไม่ควรบอกเขาหรือตัดสินใจแทนเขาทันที การเลือกที่จะปฏิเสธก็ถือเป็นสิทธิ์ในการตัดสินใจของลูกเช่นกัน