ทุกข์เพราะรัก

ทุกข์เพราะรัก

ทุกข์จากการพลัดพราก เป็นสิ่งที่เราต้องเจอกันทุกคน มีผลเป็นความทุกข์ที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะหากเป็นการพลัดพรากจากคนที่รักยิ่งจะก่อความทุกข์โศกให้มากมาย

ทุกข์จากการพลัดพราก เป็นสิ่งที่เราต้องเจอกันทุกคน มีผลเป็นความทุกข์ที่รุนแรงมาก
โดยเฉพาะหากเป็นการพลัดพรากจากคนที่รักยิ่งจะก่อความทุกข์โศกให้มากมาย
พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่า “ปิยโต ชายเต โสโก ความโศกเศร้าย่อมเกิดจาดสิ่งที่เรารัก”

เพราะขนาดพระอริยบุคคลชั้นต้นๆ ท่านก็ยังตัดความอาลัยรักไม่ได้ยังโศกเศร้าเสียใจ
ส่วนเราที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมชั้นไหน เมื่อประสบในสิ่งที่เป็นทุกข์จึงทุกข์มากกว่า
และขาดสติพิจารณาถึงความเป็นจริงของสัจธรรม
จึงต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์เอาไว้บ้าง เผื่อจะได้ประทังบรรเทาทุกข์นั้น
จึงขอนำเรื่องราวนางวิสาขา ผู้เป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันมาเป็นอุทาหรณ์ดังนี้

ในครั้งพุทธกาล นางวิสาขามีหลานสาวผู้เป็นที่รักมากคนหนึ่ง นามว่าสุทัตตี
นางเป็นผู้ที่ช่วยงานต่างๆ ทั้งสามารถจัดแจงงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี