มองทุกข์ให้เป็น ย่อมเห็นสัจธรรม

มองทุกข์ให้เป็น ย่อมเห็นสัจธรรม

การประคองใจ ในเวลาเจอทุกข์ประเภทนี้ก็คือต้องนึกเสมอว่า เรามีสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น

การประคองใจ ในเวลาเจอทุกข์ประเภทนี้ก็คือต้องนึกเสมอว่า
เรามีสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จประสังฆราชองค์ที่ 19 ประทานข้อคิดไว้ว่า

“อันความรักหรือที่รัก
เมื่อผู้ใดมีร้อนหนาง
ผู้นั้นก็เป็นทุกข์ร้อยหนึ่ง
ถึงแม้มีรักเพียงอย่างหนึ่ง
ก็มีทุกข์อย่างหนึ่ง
ต่อเมื่อไม่มีรักจึงไม่มีทุกข์
ผู้ที่หมดรักหมดทุกข์นั้น
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า
เป็นผู้ไม่มีโศก ไม่มีธุลีในใจ ไม่มีคับแค้น”

ฉะนั้น ยามมีต้องมีอย่างไม่เป็นทุกข์
แล้วจะเห็นสัจธรรมได้ลึกซึ้งกว่าที่ผ่านมา